Posamična odobritev predelanega vozila (kategorij M1, N1, O1, O2, L1e, L3e)

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se izvede za vozila, ki so že bila homologirana ali posamično odobrena, če je bila na njih naknadno izvedena sprememba (predelana vozila), ki:

 • zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
 • zahteva spremembo kategorije vozila,
 • vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma
 • vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.

POSTOPKI

 1. Evidentiranje vgradenj na vozilih (naprava za spenjanje, izpušni sistemi-glušniki, pnevmatike in platišča, ki jih je potrdil proizvajalec vozila oz. vgrajenega dela)
 2. Posamična odobritev predelav vozil kategorij M1, N1, L1e, L3e, O1, O2

 

Vrste predelav in kategorije vozil za katere opravljamo postopek:

 • Naprava za spenjanje (M1, N1);
 • Izpušni sistemi (M1, L1e, L3e);
 • Pnevmatike (M1);
 • Platišča (M1);
 • Vzmeti (M1);
 • Zatemnjena stekla (M1, N1);
 • Svetlobna telesa (M1, L1e, L3e);
 • Zmanjšanje moči agregata (L1e, L3e);
 • Sprememba barve (M1, N1, L1e, L3e, O1, O2);
 • Prekategorizacija vozila iz M1 v N1 in obratno (M1, N1);
 • Podelitev statusa starodobnim vozilom.

 

Postopek se začne z vlogo, kateri je potrebno priložiti:

 • Prometno dovoljenje (če je lastnik isti) ali račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo (kot dokazilo o lastništvu);
 • Potrdilo o skladnosti oz. homologacijski karton - Izjavo o ustreznosti vozila (Registracijski dokument; za vozila registrirana v RS pred 27.3.1993 in za vozila, za katera homologacijski dokument ni bil izdan);
 • Potrdilo o vgradnji s strani pooblaščenega servisa oz. tehnično poročilo (v primeru zahtevnejših predelav; zamenjava svetlobnih teles, zmanjšanje moči agregata, prekategorizacija vozila), ki je skladno s priloženo homologacijsko odobritvijo, navodili proizvajalca in zakonodajo);
 • Certifikat ali tehnično poročilo o odobritvi v EU priznane tehnične službe (npr.: TÜV) oz. Potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (delov);
 • Prometno dovoljenje;
 • Osebni dokument vložnika;
 • POBLASTILO, v kolikor vložnik ni lastnik vozila oz. je lastnik vozila pravna oseba ali je vozilo v lasti leasing hiše.

 

Vlogo odda lastnik vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi druga oseba na podlagi pisnega pooblastila, ki mora pri sebi imeti tudi identifikacijski dokument.

V primeru, ko je vložnik pravna oseba (podjetje), mora oseba, ki pripelje vozilo na pregled, imeti pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja in vlogo bo potrebno overiti tudi z žigom podjetja.

V kolikor je vloga in dokumentacija popolna se opravi pregled vozila in v primeru pozitivnega pregleda se predelavo vpiše v Potrdilo o ustreznosti (Homologacijski karton).

 

POMOČ - Pooblaščenim delavnicam (registriranim za vzdrževanje vozil)

Za pomoč pri izdelavi »Potrdil o vgradnji / Tehničnih poročil)«, si spodaj lahko izvajalci predelav (pooblaščeni servisi) natisnete nekatere vzorce. Potrdila oz. Tehnična poročila, ki jih tu ne najdete, vam lahko na vašo prošnjo pošljemo po e-pošti oz. vam nudimo pomoč pri njihovi izdelavi:

 
POZOR - Vse na enem mestu! Tudi vse ostale postopke (zavarovanje + registracijo vozila) lahko pod ugodnimi pogoji, uredite v naši poslovni enoti tehničnih pregledov.