Postopek reševanja pritožb in prizivov

1.DEFINICIJE

PRITOŽBA: izraz nezadovoljstva stranke ali katerekoli zainteresirane osebe, ki se nanaša na aktivnosti kontrolnega organa.
PRIZIV: nestrinjanje vložnika z rezultatom postopka ugotavljanja skladnosti.

 

2. OBRAVNAVA PRITOŽBE IN PRIZIVA

2.1 Prejemanje

Stranka lahko odda pritožbo/priziv v pisni obliki po pošti oz. po elektronski pošti. Pritožba/priziv se posreduje tehničnemu vodji. Tehnični vodja o prejemu obvesti stranko pisno, elektronsko ali ustno.

 

2.2 Validiranje

Tehnični vodja najprej preveri ali se pritožba/priziv nanaša na delo in aktivnosti kontrolnega organa, nato nadaljuje postopek. V nasprotnem primeru, pritožbo/priziv pisno zavrne.

 

2.3 Preiskovanje in odločanje

V Kolikor je validacija uspešna, tehnični vodja imenuje delavca, ki zbere vse potrebne informacije o zadevi. Na osnovi analize zbranih informacij in po potrebi dodatnih informacij s strani vložnika pritožbe/priziva tehnični vodja sprejme odločitev, ki jo posreduje v odobritev vodji kakovosti oz. direktorju družbe, vendar samo v primeru, da niso bili vključeni v prvotne aktivnosti procesa kontrole. V kolikor se zaradi zbiranja informacij zunanjega izvora trajanje postopka zavleče več kot 30 dni, Tehnični vodja obvesti stranko o poteku postopka.

 

2.4 Zaključek in obveščanje

Po uspešni odobritvi odločitve se postopek zaključi. Tehnični vodja pisno seznani vložnika z odločitvijo.