POLITIKA VODENJA

Politiko sistema kakovosti oblikuje vodstvo. Z njo seznanja vse zaposlene in jo objavlja na oglasni tabla. Primernost politike se preverja glede na spremembe situacije in informacij zainteresirane javnosti vendar najmanj 1x letno.

Vodilo našega delovanja je prispevati k trajnostnemu razvoju družbe in udejanjiti poslovno odličnost. Pri tem je še posebej pomembno, da:

 • vodstvo organizacije zagotavlja vse potrebno za delovanje sistema vodenja z namenom, da omogoča rast kakovosti na poti k poslovni odličnosti in zagotovi ustrezen odnos do okolja ter varnosti in zdravja pri delu;,
 • zagotavljamo kakovostne storitve za vse svoje kupce;
 • uspešno in učinkovito uresničujemo cilje in ob tem lahko dosegamo ali tudi presegamo zahteve, potrebe in pričakovanja vseh zainteresiranih strani;
 • z dobavitelji gradimo vzajemno koristen partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju;
 • premišljeno izkoriščamo naravne vire;
 • zavezujemo slehernega zaposlenega h kakovostnemu delu in izpolnjevanju zahtev glede skladnosti (zakonskih zahtev in drugih zahtev) ter k ustreznemu odnosu do okolja;
 • zagotavljamo ustrezno delovno okolje, v katerem lahko vsi zaposleni ustvarjalno in motivirano uresničujemo svojo osebno in poslovno rast
 • skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa vsi zaposleni spoštujemo predpisane in sprejete elemente sistema vodenja;
 • hitro se prilagajamo novim zahtevam na tržišču
 • vodstvo redno spremlja in meri doseganje ravni kakovosti ter s tem učinkovitost sistema vodenja kakovosti
 • redno spremljamo in upoštevamo zahteve zakonodaje na vseh relevantnih področjih,
 • vodstvo redno komunicira z zaposlenimi v podjetju,
 • se zavezujemo k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja.

Cilji sistema vodenja

Cilji kakovosti na nivoju podjetja so postavljeni za vse ključne funkcije in procese. Cilje postavljamo tako, da so merljivi in uresničljivi. Spremljanje doseganja posameznih ciljev izvajamo s pregledi in glede na vmesne rezultate sprožimo ukrepe.

 • dosegati pričakovanja zainteresiranih strani, vključno z zaposlenimi,
 • ustrezati zahtevam standardov,
 • zagotavljati cenovno konkurenčnost,
 • dobavljati pod pogoji, ki zagotavljajo poslovni uspeh,
 • skrbeti za varna in urejena delovna mesta,
 • poslovati po načelih trajnostnega razvoja,
 • izpolnjevati zahteve veljavne zakonodaje,
 • zagotavljati gospodarno ravnanje z viri,
 • ohranjati nivo tehnološkega znanja.

Politika je na voljo vsem, ki so povezani z našim delovanjem. Javnosti jo posredujemo na njihovo zahtevo.

Vodstvo se zato zavezuje k nenehnemu izboljševanju našega odnosa do okolja in preprečevanju njegovega onesnaževanja ter stremi k omogočanju pogojev za izpolnjevanje zastavljenih temeljnih ciljev.

Zavedamo se, da smo kakovost pred vsem ljudje, zato spoštujemo znanje in inovativnost ter ideje vsakega zaposlenega.

Vsi zaposleni se popolnoma zavedamo in razumemo politiko vodenja. S politiko in njenimi temeljnimi cilji smo seznanjeni preko utečenih poti komuniciranja znotraj našega podjetja.

Datum: 24.04.2023                                                

Direktor: Boštjan Bržan