Vsa dokazila morajo biti priložena na vpogled v izvirniku, izjemoma so lahko predložena v overjenem prepisu, če jih ni mogoče predložiti v izvirniku po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano.

  • dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje);
  • dokazilo carinskega organa o carinjenju uvoženega vozila, če je vozilo carinsko blago;
  • dokaz o lastništvu vozila (na vpogled original račun ali kupoprodajna pogodba);
  • potrdilo o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi (Potrdilo o skladnosti vozila SB);
  • potrdilo o prijavi pridobitve vozila iz članice EU (DDV-RPS) oziroma potrdilo o plačilu DMV in takse za razgradnjo vozila;
  • odjavljeno tuje prometno dovoljenje v originalu - Vozila iz nekaterih držav (Nemčija, Češka…) imajo prometna dovoljenja sestavljena iz dveh delov. Priložena morata biti oba dela!;
  • za vozilo pridobljeno iz Italije, je potrebno priložiti tudi obrazec »ACI«.
  • zapisnik o tehničnem pregledu vozila (če je potreben). Dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti oziroma se zavarovanje lahko sklene ob registraciji. V primeru sklepanja novega zavarovanja s hkratnim prenosom bonusa iz nekega prejšnjega zavarovanja je potrebno predložiti kupone in dokazilo o odjavi oz. prodaji starega vozila (kupoprodajna pogodba).