Katalog informacij javnega značaja podjetja Avtoplus d.o.o. Koper

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Po 1.členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, UL RS 51/06) in Uredbi o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. RS 115/03) je Avtoplus d.o.o. zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja s področja registracije motornih in priklopnih vozil pravnih in fizičnih oseb in izdaje preizkusnih tablic.

Naziv zavezanca: Avtoplus d.o.o Koper, Istrska cesta 55, 6000 Koper
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe kataloga: 01.03.2007
Katalog je dostopen na uradni spletni strani Avtoplus, d.o.o. Koper, ter na vpogled v pisni obliki na obeh lokacijah, kjer se opravlja registracija.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

a. Organigram in podatki o organizaciji zavezanca

Firma: Avtoplus , trgovina in servisi d.o.o. Koper.
Skrajšana firma: AVTOPLUS, D.O.O. KOPER
Naslov sedeža:Istrska cesta 55, 6000 Koper
Telefon:+386 5 613 70 00
Faks: +386 5 613 70 60
Elektronski naslov: https://www.avtoplus.si
Elektronska pošta: avtoplus@avtoplus.si
Matična številka: 5516684
ID za DDV: SI94321183
Odgovorna oseba: Boštjan Bržan

Lokacije, kjer se opravlja registracija:
Koper : Istrska cesta 55, Koper, tel. 05 613 70 51

Kratek opis delovnega področja organa:
Osnovna dejavnost družbe je prodaja in servisiranje vozil, registracija vozil, tehnični pregledi in ugotavljanje skladnosti vozil.

Vsebina javnega pooblastila:

Registracija motornih in priklopnih vozil pravnih in fizičnih oseb
registracija motornih in priklopnih vozil, razen motornih in priklopnih vozil diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih oziroma misijah, začasne registracije motornih in priklopnih vozil ter registracije motornih in priklopnih vozil, ki bodo registrirana v drugi državi
sprememba lastništva motornih in priklopnih vozil
zamenjava prometnih dovoljenj
sprememba tehničnih podatkov registriranih vozil
zamenjava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila
odjava motornih in priklopnih vozi
Izdaja preizkusnih tablic

b. seznam drugih organov z njihovega področja

ne velja za nosilce javnih pooblastil

c. Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja

Oseba, pooblaščena za posredovanje informacij javnega značaja za PE Koper je:
Davorin Hočevar, funkcija: vodja administracije,Telefonska številka: 05 613 70 51
Naslov za elektronsko pošto: vodja.avtopluskp@tehnicnipregledi.si

d. Seznam zakonov, podzakonskih predpisov in predpisov EU

Register predpisov RS
Uradni list RS
Predpisi in odločbe prava EU
Vladni portal z informacijami o življenju v EU
Služba Vlade RS za evropske zadeve
E-uprava

e. Seznam predlogov predpisov EU preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov

Predloge državnih predpisov si uporabnik lahko ogleda na spletni strani Državnega zbora RS.

Predloge predpisov EU si lahko ogledate na uradni strani EU

f. Seznam strateških in programskih dokumentov

za to področje ni strateških in programskih dokumentov

g. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Avtoplus d.o.o. Koper je nosilec javnega pooblastila, ki ga je na podlagi ZVCP-1 dne 25.7.2005 podelil minister za notranje zadeve RS (št. 1321/05/217-258/2005/2 in 4) za

opravljanje postopkov registracije motornih in priklopnih vozil
izdajo preizkusnih tablic in potrdil za preizkusno vožnjo

h. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

AVTOPLUS, D.O.O. KOPER ne vodi javnih evidenc

i. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

AVTOPLUS, D.O.O. KOPER ne razpolaga z drugimi informatiziranimi zbirkami javnih podatkov

j. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

AVTOPLUS D.O.O. KOPER ne razpolaga z drugimi sklopi informacij javnega značaja

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA

 • preko svetovnega spleta
 • z elektronsko pošto
 • telefonsko
 • ustno na okencih, kjer se opravljajo upravni postopki registracije
 • Ustne, telefonske ali z elektronsko pošto posredovane informacije so brezplačne. Če uporabnik želi pisno informacijo, ki zahteva kopijo dokumenta, je le ta plačljiv.

Če uporabnik ni zadovoljen s podano informacijo, lahko zahteva od Avtoplus d.o.o. Koper pisno infomacijo na podlagi pisne vloge, ki mora vsebovati:

 • ime in naslov prosilca ter podatke o ev. zakonitem zastopniku,
 • navedbo informacije, ki jo želi dobiti,
 • na kakšen način se želi seznaniti (ustno, prepis, fotokopija, elektronsko

Prosilcu ni potrebno navesti razlog.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

 • cena registracije
 • cena tehničnega pregleda
 • kaj je potrebno predložiti za prvo registracijo
 • kdaj in kako se odjavi vozilo
 • kdaj in kako je potrebno zamenjati registrske tablice
 • koliko časa veljajo preizkusne tablic
 • kdaj je potrebno opraviti tehnični pregled
 • kaj je potrebno predložiti za podaljšanje registracije
 • spremembe v zvezi z registracijo vozila po novem Zakonu o varnosti cestnega prometa

5. DRUGO V ZVEZI Z INFORMACIJAMI JAVNEGA ZNAČAJA

a. novice v delu organa

Ni posebnih novosti.

b. napotki za izvrševanje pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja

glejte točko 3.

c. stroškovnik za dostop v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja

za ustno, telefonsko ali sporočila po elektronski pošti jih ni. Za prepis dokumentov po ceniku.

d. letno poročilo o izvajanju pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja

Avtoplus d.o.o. Koper posreduje podatke ustno ali telefonsko, nekaj pa tudi po elektronski pošti. Vsem prosilcev je odgovorjeno takoj (elektronsko najkasneje naslednji delovni dan), večina vprašanj pa se nanaša na ceno, potrebne dokumente ali na odpiralni čas. Posebno poročilo ne izdelujemo

e. ali so kakšne informacije, ki se ali so se zahtevale od nosilca takšne, da bodo predmet nadaljnjih enakih zahtev drugih prosilcev

ne, razen cenika, uradnih ur in potrebnih dokumentov za posamezne postopke